- denne tábory KZP -

Prihláška

Záväzná prihláška na denný tábor

pre deti vo veku 6 -14 rokov 

Ak chcete zaregistrovať viac detí a už ste sa registrovali, prihláste sa prosím pod svojim emailom a registračným kódom prvého registrovaného dieťaťa.
Následne na tejto stránke budete môcť zaregistrovať ďalšie deti.

Všetky turnusy denného tábora budú prebiehať v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. V cene sú zahrnuté animačné programy a zabezpečená strava (desiata-obed-olovrant).

Informácie o dieťati
Trvalé bydlisko:
Korešpondenčná adresa:
Korešpondenčnú adresu vypíšte, len v prípade ak nie totožná s trvalým bydliskom.
RODIČ / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY / OBMEDZENIA DIEŤATA
Označte odpoveď a v ďalšom bode popíšte zdravotné problémy dieťaťa. V prípade, že dieťa nemá žiadne zdravotné problémy, označte možnosť " žiadne zdravotné problémy".
STRAVA DIEŤAŤA
Označte variant

Počas tábora bude pre Vaše dieťa zabezpečená strava (desiata-obed-olovrant). Pred začatím turnusu budete mať možnosť vybrať pre Vaše dieťa hlavné jedlo z ponuky ktorá bude vopred zverejnená.

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU
Označte ak chcete využiť ako zamestnanec príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa na tábor pre Vaše dieťa.
Fakturačné údaje:
Faktúra Vám bude zaslaná na nižšie uvedenú fakturačnú adresu po zaplatení poplatku najneskôr do 30 dni.
Fakturačná adresa:

Zaškrtnutím políčka, s textom: „Záväzne prihlasujem s povinnosťou platby“ v registračnom formulári a odoslaním registračného formulára Prevádzkovateľovi, odosielateľ e-mailu/ dotknutá osoba ako účastník podujatia (prípadne aj ako zákonný zástupca neplnoletého účastníka podujatia) záväzne prihlasujete účastníka na denný letný tábor s povinnosťou platby.

Zaškrtnutím políčka, s textom: „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov“ v registračnom formulári a odoslaním registračného formulára Prevádzkovateľovi, dáva odosielateľ e-mailu/ dotknutá osoba ako účastník podujatia (prípadne aj ako zákonný zástupca neplnoletého účastníka podujatia, ktorého registruje na podujatie) Prevádzkovateľovi dobrovoľný súhlas (prípadne aj dobrovoľný súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby) so spracúvaním osobných údajov v rozsahu, spôsobom a za podmienok podľa tohto dokumentu.