- denne tábory KZP -

GDPR

 ZASLANÍM PRIHLÁŠKY UDEĽUJEM SÚHLAS, V SÚLADE S PLATNÝM ZÁKONOM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

Informačná povinnosť spoločnosti

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava,

IČO: 00179949

DIČ: 2020910837

Poverená osoba: Martina Bodnárová, tabory@kzp.sk

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností spoločnosti Kultúrne zariadenia Petržalky, ako prevádzkovateľa denných táborov (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Udeľujem organizácii: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava, súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v účele spracovania osobných údajov.

 

Kontaktné údaje na zodpovednú́ osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

 

Účely spracovania:

  • Zverejnenie osobných údajov účastníka a zákonného zástupcu v rozsahu

Meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefón, email, rodné číslo, zdravotná poisťovňa, číslo OP v rámci Denného tábora KZP (ďalej DT KZP).

ÁNO

  • Kontaktovanie účastníka a zákonného zástupcu ohľadne informácií a organizačných pokynov DT KZP

ÁNO

  • Uverejňovanie fotografií / videonahrávok účastníka na webovom sídle organizácie a na sociálnych sieťach.

ÁNO

 Oprávnený́ záujem: DENNÝ TÁBOR KZP 2021 (DT KZP)

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 06 Bratislava

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu

Poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom prihlášky do DT KZP, dávam svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely súvisiace s organizovaním DT KZP.

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne a v rozsahu v akom boli poskytnuté.

Organizátor DT KZP po splnení účelu spracúvania údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Organizátor vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva :

– súhlas so spracovaním osobných údajov môže účastník kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese organizátora DLT KZP – Rovniankova 3, 851 02 Bratislava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,

– účastník má právo požadovať od organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,

– účastník má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.


KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 5

Dom kultúry Zrkadlový háj : dkzh@kzp.sk

Dom kultúry Lúky:dkl@kzp.sk

CCCentrum: ccc@kzp.sk

www.kzp.sk

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK6756000000001800677006

IČO: 179949

DIČ:2020910837